首頁圖示 首頁圖示 首頁圖示 *
首頁圖示                    ::: Chinese  |English  |Indonesia |  Home   | 首頁圖示 首頁圖示 *
首頁圖示 首頁圖示 *
首頁圖示 *
首頁圖示 *
首頁圖示 *
首頁圖示 *
* * * * * * * *
 introduction
 service
 law
 
::: introuction

Tôn chỉ thành lập:

 Vì quan tâm những cô dâu người nước ngoài và Trung Quc rời xa gia đình quê hương gãđến Đài Loan của thị xã Gia Nghĩa,thích ứng hoàn cảnh và sinh hoạt của Đài Loan,bổn trung tâm đưa ra người chuyên nghip công tác xã hi phục v,giúp đỡ các vợ(chng)người nước ngoài và Trung Quốc với mạng lưi phúc lợi xã hội gia đình để thích ứng với nền văn hóa đa dạng của Đài Loan.

 

 Mục tiêu:vận dụng phương pháp chuyên nghiệp phúc lợi xã hội,chủ động đề ra phục vụquan tâm,nguồn tư vấn xã hội và chuyển tiếp giới thiệu những buổi giãng giãi và tổ chức sinh hoạt thích ứng,để giúp cho vợ(chông) ngưi nưc ngoài và Trung Quốc hòa nhập vào sinh hoạt và văn hóa của bn th.

 

 Đối tượng phục vụ:các cô bn do có chồng di dân đến nội hạt thị xã Gia Nghĩa như:Việt Nam, Indônêsia, Phi Lip Pin,Cam Pu Chia,Thái Lan,Miến Đin,Trung Quốc  vv…

 

Ni dung phục vụ:

 1.Đến nhà hoặc điện thoại thăm hỏi những vợ(chồng)người nước ngoài.

  Qua sự quan tâm thăm hỏi của trung tâm,hiểu rõ vợ(chng)người nước ngoài tại Đài Loan sinh hoạt ra sau,để tăng tiến quan hệ vợ chng,cải thiện vấn đề mẹ chồng nàng dâu,giãm đi ma sát sinh hoạt và khác bit văn hóa,giúp đỡ cho gia đình hòa thuận hạnh phúc.

      2.Phục vụ tư thương và giới thiệu chuyển tiếp.

  Quan hệ vợ chng,con cái,khai thông tư thông tâm lí gia đình và chỉ đạo về vấn đề mẹ chồng nàng dâu,và đi với những vợ(chồng) người nước ngoài và Trung Quốc ngôn ngữ kém,sắp xếp phiên dich theo phục vụ.

 

 3.Khóa trình thi lấy bằng xe gắn máy.

  Để giúp cho vợ(chồng)người nước ngoài thích ứng với sinh hoạt của Đài Loan,tăng cường giáo dục an toàn giao thông ,dồi dào thường thức giao thông đường bộ sẽ giúp đỡ thi lấy bằng xe gắn máy,sớm hòa nhập vào nhn thức và hoàn cảnh xã hội Đài Loan,để cao năng lực hành động tự chủ cho sinh hoạt thêm tin li.

 

 4.Không đnh kì mỡ lớp giãng giãi và khóa trình liên quan

        Không đnh kì mỡ lớp giãng giãi hiệu năng thân chức,lớp năng lực vi tính,đoàn thể phụ nử tự mình trưỡng thành và mỡ lp giãng giãi vợ chồng khơi thông.

 

 5.Sách báo tư vấn dị quốc phong tình

  Có báo chí và tạp chí của Thái Lan,Việt Nam,Indonesia,tiếng anh và Trung Quốc,tại đây nhận được tin tc của nước mẹ và Đài Loan,để cho các bạn dân di cư mới giãm bớt nhớ nhung quê hương.

 

 6.Mạng lưới tin tức tư vấn

  Thành lập chuyên khu lên mạng,đng thời có người chuyên nghiệp chỉ đạo,để cho dân di cư mi thu được tin tức quê nhà nhanh nhất.

 

 7.Chí công chiêu mộ và hun luyện

  Hoan nghinh người quan tâm đồng bào mình và có lòng nhit tình phục vụ gia nhập hàng ngũ, sắp xếp hoạt  động huấn luyện liên quan,đề cao phẩm chất phục vụ.

活動照片  活動照片

活動照片

 8.Liên kết và chuyển tiếp tư nguyên xã hội

  Kết hợp tư nguyên xã hội và giúp đỡ vợ(chồng)người nước ngoài kiến lập mạng lưới chi viện, đưa ra giáo dục thân chức gia đình, phục vụ tư vấn pháp luật,tư thương hôn nhân,tìm việc làm, trợ cp kinh tế vv…..

 

 9.Đưa ra trợ cấp kinh tế

  Nhm giúp cho v(chồng)người nưc ngoài và Trung Quc trước khi nhập tịch giãi quyết kinh tế khó khăn, đưa ra nhng phúc lợi liên quan trợ cấp cho hoàn cảnh đặc biệt.

 

 10.Lớp bổ đạo bài vỡ cho con cái gia đình yếu thế và đơn thân

          Đưa ra tăng cường bổ đạo bài vỡ nhằm đúng con cái gia đình yếu thế và đơn thân.

 

 11. Phục vụ vỡ lòng cho nhi đồng trước khi đi học của những gia đình có vợ(chồng)người nước ngoài

       Thấu qua kế hoạch phục vụ vỡ lòng cho nhi đng trước khi đi học của gia đình có vợ  (chng)người nước ngoài,đến nhà phục vụ,chỉ đạo thân tử cùng học tập,cường hóa quan hệ thân tử.

 

 12. Kiến lập nhân lực phiên dch kho tư liu

  Kiến cấu mạng lưới liên lạc ủng hộ vợ(chng)người nước ngoài và Trung Quốc,hổ trợ giúp đỡ nuôi dưỡng tình cảm,giãm đi thương hại lúc bực dọc trong sinh hoạt.

 

 13. Tuyên truyền cho v(chồng)người nước ngoài phòng chống bạo lực gia đình

      Tăng cường tri thc giữ gìn an toàn bản thân của vợ(chồng)người nước ngoài và Trung Quc hiểu rỏ liên quan thông báo hạng mục và chuyên tuyến.

 

 Chuyên tuyến bảo hộ phụ ấu:113

 Trung tâm phục vụ gia đình dân di cư mới thị xã Gia Nghĩa
    đi
n thoại :05-2310445
    
  Fax   :05-2319256

 

 Thi gian phục vụ:thứ hai đến thứ sáu (sáng8:00đến12:00;chiều1:30đến5:30)

 

 Địa điểm phục v:(trung tâm phục vụ phúc lợi thanh thiếu niên và phụ nữ)lầu 4 tầng sau số 6 đường Đức An  khu tây th xã Gia Nghĩa.

活動照片活動照片

活動照片活動照片

0800-088-885 113

 
alt="4F.,NO.6 DE-AN RD.,WEST DISTRICT, CHIAYI CITY 600,TAIWAN(R.O.C.) TEL:886-5-2310445 FAX:886-5-2319265"
* * * * * * * * * * * * *